Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en betalingen aan Broodbakkerij Simon Meijssen BV. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Broodbakkerij Simon Meijssen BV te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Prijzen

Prijzen van Simon Meijssen zijn vrijblijvend. Simon Meijssen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Simon Meijssen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Simon Meijssen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen

Simon Meijssen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. De bestelling geschiet volgens de door de klant vooraf ingevoerde leveringsdatum. De klant heeft de verplichting om bij afhalen te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Simon Meijssen daarvan meteen in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Simon Meijssen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Simon Meijssen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Simon Meijssen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Simon Meijssen is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Simon Meijssenkomen. Simon Meijssen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Simon Meijssen eveneens geen verantwoordelijkheid. Simon Meijssen is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Simon Meijssen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Simon Meijssen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Simon Meijssen uitgesloten.

Diversen

De klant van Simon Meijssen dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Simon Meijssen geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Simon Meijssen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Simon Meijssen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Simon Meijssen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Simon Meijssen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Simon Meijssen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Simon Meijssen. Niets uit uitgaven of publicaties van Simon Meijssen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broodbakkerij Simon Meijssen BV.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Simon Meijssen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Simon Meijssen te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Simon Meijssen te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Simon Meijssen
Albert Cuypstraat 78
1072 CX Amsterdam
T 020 662 8309
info@simonmeijssen.nl
KvK 33234362
BTW NL800702177B01